Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op AvB Voedingsadvies allesomvattend.

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulent: A van Brummelen, Lid van de Beroepsgroep Gewichtsconsulenten Nederland (BGN), tevens in het bezit van een Nederlands Diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent. Specialisatie Zwangerschap en kinderen met overgewicht.

Client: Diegene aan wie door de gewichtsconsulent advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).

Arts: De huisarts of specialist door wie de Client is doorverwezen naar de gewichtsconsulent is verwezen.

Praktijkadres: De locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend.

Artikel 2: Algemeen

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders is afgesproken. Voor elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gebracht.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Ook indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis, als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de arts op de hoogte van de vorderingen en het verloop van de behandeling. Tenzij de arts anders beslist is hij degene die de cliënt informeert omtrent de contacten tussen de arts en de gewichtsconsulent. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres of onderling anders afgesproken adres, aanwezig te zijn, dient hij/zij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemde tijdstip bericht van verhindering door geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de desbetreffende afspraak, aan de cliënt in rekening te brengen.

Inzake afspraken op een dag volgend op een zondag of één of meerdere feestdagen wordt de bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18:00 op de laatst voorafgaande werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18:00 op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tariefstelling

Voordat de cliënt de behandeling aanvaardt, deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen, voor zover die berekend moeten worden. 
Bij voortijdige beëindiging van de begeleiding door de cliënt, vindt er geen restitutie plaats van de betaalde pakketten.
De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalender jaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6: Betaling

Betaling geschied door facturering. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij de overschrijding van de betaaldatum is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met Є 5,00 administratiekosten te verhogen. Er volgt vanaf die datum weer een betalingstermijn van 14 dagen. Als deze voor de 2e keer wordt overschrijden dan wordt het factuurbedrag verhoogt met Є 5,00 administratiekosten. Daarna geldt weer een betalingstermijn van 14 dagen. Waneer deze 3e termijn verstreken is dan zal de gewichtsconsulent over moeten gaan om zich te beroepen op het incassobureau.

Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de gewichtsconsulent uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaat gericht zonder resultaat te garanderen. Voor wat betreft de voedingsadviezen sluit de gewichtsconsulent elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voort vloeiend uit, of verband houdend met de opvolging van de cliënt door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld bewezen aan de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk voor of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. Het gezondheidsformulier dient naar waarheid te worden ingevuld.

Indien de cliënt schade op wat voor een manier of reden toebrengt aan de gewichtsconsulent is de cliënt hiervoor aansprakelijk. Het betreden van het erf waarop de praktijk is gevestigd is op eigen risico.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinder is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst door de gewichtsconsulent ontbonden worden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade. Indien de cliënt zelf de overeenkomst ontbindt vóór de datum waarop de overeenkomst zal verlopen zal de cliënt toch het resterende bedrag moeten betalen tenzij overmacht de reden is. In dat geval dient dit in overleg te gebeuren met de gewichtsconsulent.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

De gewichtsconsulent behoudt ten allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en ‘knowhow’, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 10: Uw gegevens

De gewichtsconsulent zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 11: Geschillen en toepasselijk recht

Voor geschillen tussen de gewichtsconsulent en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg door inschakeling van de BGN te beslechten.

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Alle overige zaken die niet zijn genoemd wordt de beslissing door de Gewichtsconsulent genomen.

Nieuws

Algemene Voorwaarden

AvB Voedingsadvies onderdeel van AvB Sports

Vanaf 1 oktober 2017 wordt AvB Voedingsadvies onderdeel van AvB Sports. De voedingspraktijk zal zelfstandig blijven bestaan. AvB Sports wordt een sportcentrum waar zeker plaats is voor voeding. De officiële opening van AvB Sports zal zijn in januari 2018.

Volgt u ons al op
SOCIAL MEDIA? start direct en blijf altijd op de hoogte
van het laatste nieuws en tip!

Facebook Youtube